Søndag d. 19 marts er der arbejdsdag i skoven:

For at holde jagtlejen på et fornuftigt niveau, skal vi arbejde en dag i skoven. Jo flere vi er, jo før er vi færdige. Husk at tage spader med, vi skal blandt andet plante 850 træer.

 Generalforsanling d. 8/2 2017   kl. 19.30  i Vostrup Efterskole,

Dagsorden

  1.  Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
  6. Behandling sf indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter                                                                                                                                                                                            
  8. På valg er:  Ejler Kirkegaard  - Peter Schou og Herluf Ibsen
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt: alt kan diskuteres og intet kan bestemmes.

 General forsamling Lønborg Vostrup Jagtforening 8 februar 2017

Formandens beretning:

Der er gjort et godt stykke arbejde i skoven, isat vindue i jagthytten. Der er brugt nogle penge på forbedringer. Der er bla. indkøbt fodersystemer til skoven,  anlagt ny parkeringsplads i skoven, solcelle anlæg og køleskab til skydebanen.

Mht skydning har vi tabt i år, der har ikke været stillet et hold til holdskydning. Vi har afholdt Egvad skydningen, og der er ca skudt de samme antal duer på skydebanen som sidste år.

Der skal fremadrettet uddannes nye skydeinstruktører og skydebanen skal godkendes i løbet af 2017

( Polititet retter selv henvendelse)

Takker for godt samarbejde.

Der bliver spurgt til om der generelt  har været tilfredshed med indsasten i skoven og det svares der ja til.

Der roses de tiltag og ny indkøb der er gjort i det forgangne år, dejligt med en nytænkende bestyrrelse der gerne vil invistere i nyt til foreningen.

Kasserens gennemgang af regnskaberne:

Der er flere engangsinvesteringer, derfor giver foreningen ikke overskud. Regnskabet er godkendt.

Valg:

Ejler genopstiller ikke som formand ej heller som medlem

Herluf genopstiller

Peter ønsker  ikke at genopstille ( som udgangs punkt) Peter stiller alligevel op da ingen andre ønsker at stille op.

Bent ønsker at stille op for at bestyrrelsen kan bestå.

Maria genvælges som suppleant, men som 1. da der ikke er andre der stiller op.

Maria vælges som referant for bestyrrelsen 

Aktuelt / Evt:

o   Der bliver drøftet fremtiden for skydebanen, og man forelår der laves nogle aftaler om leje af denne. Bestyrelsen tager beslutning herom

o   Man drøfter driften af skydebanen, der foreslåes et udvalg der skiftes til at have de praktiske opgaver for skydebanen, bestyrelsen tager beslutning herom.

o   Der drøftes forbedringer af skydebanen såsom toilet forhold, bestyrelsen undersøger dette.

o   Der foreslåes at man evt kan tage en gæst med i bukkejagten mod en mindre merbetaling,  bestyrrelsen tager beslutning herom.

o   Der drøftes indkøb af nye tårne, bestyrrelsen tager kontakt til den anden forening,

  Tilstede:  Ejler Kirkegaard, Herluf Ibsen, Bente Ibsen, Bent Andersen, Erik Hansen, Knud Jessen , Jørgen Naundrup Christensen, Peter Schou, Lars Prangsgaard, Gunnar Møller, Maria D Schou.