Danmarks Miljøundersøgelser
Miljøministeriet

Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord

Sammenfatning af Arbejdsrapport fra DMU, nr. 230

2006

I forbindelse med genetableringen af Skjern Å blev der i 1999 udarbejdet en udredning om de effekter som bl.a. jagt kunne få i Skjern Enge og omkring øen Høje Sande. I udredningen blev det fremført, a) at trækfuglene i Ringkøbing Fjord burde have mulighed for at flyve uforstyrret til og fra Skjern Enge, og b) at mundingen af Skjern Å i Ringkøbing Fjord ville kunne tjene som en hvileplads for fugle, der søgte føde i Skjern Å Naturprojekt-området. I Brugergruppen for Skjern Å Naturprojekt blev det efterfølgende diskuteret, hvorvidt der skulle indføres begrænsninger i jagten på og omkring Høje Sande. Gruppen indstillede til miljø- og energiministeren, at reglerne for jagt på og omkring Høje Sande først skulle fastlægges, når vandfuglenes brug af området og effekterne af jagt var belyst. Med baggrund i dette har Danmarks Miljøundersøgelser undersøgt a) vandfuglenes brug af området, b) udøvelsen af jagt og c) jagtens effekter på vandfuglenes antal.

Vandfuglenes forekomst omkring Høje Sande blev undersøgt ved at optælle alle vandfugle i efterårene 2002-2004. Under optællingerne blev fuglenes fordeling indtegnet på kort, og antallet af rastende og fødesøgende fugle blev registreret. Jagtudøvelsen og jagtudbyttet på Høje Sande blev opgjort for hhv. fire og otte sæsoner ud fra logbøger ført af jægerne. Effekterne af jagt på vandfuglenes antal blev undersøgt i 2002-2004 ved a) at sammenligne antallet af vandfugle dagene før jagtsæsonens start med dagene efter, og b) at sammenligne antallet af vandfugle på 39 dage uden morgenjagt med antallet på 29 dage med morgenjagt.

Optællingerne af vandfugle viste:

• at skarver, gråænder, blishøns og vadefugle (især viber og hjejler) dominerede antalsmæssigt,

• at svømmeænderne især optrådte i bugterne omkring Skjern Å’s to sydligste mundinger,

• at vibe, hjejle og de øvrige arter af vadefugle forekom i størst antal langs østsiden af Høje Sande,

• at en forholdsvis stor andel af gråænderne var fødesøgende, hvorimod vibe og hjejle næsten udelukkende benyttede området som dagrasteplads.

I de 14 jagtsæsoner fra 1991/92 til 2004/05 blev der årligt solgt 17-31 jagtkort. Jagt blev overvejende udøvet som morgenjagt på lørdage og søndage. Det gennemsnitlige antal dage med jægere på Høje Sande pr. måned var højest i september-november (hhv. 53%, 44% og 36%) og lavest i december-januar (hhv. 22% og 14%). Det skønnes, at der normalt blev afgivet under ti skud fra Høje Sande pr. dag med jagt. Jagt fra pram og fra fastlandskysten syd for Skjern Å’s sydligste udløb forekom sjældent, formentlig på færre end 25 dage pr. sæson. Det årlige udbytte varierede fra 70 til 120 svømmeænder (domineret af gråand og krikand), 3-19 dykænder og 8-23 bekkasiner.

Vedrørende jagtens effekt på antallet af vandfugle viste optællingsresultaterne:

• at antallet af gråænder faldt fra før jagtsæsonens start til efter, og

• at antallet af viber og hjejler var højere på dage i jagtsæsonen, hvor der ikke havde været udøvet morgenjagt end på dage, hvor jagt havde fundet sted om morgenen.

Vi vurderer, at et eventuelt forbud mod jagt på Høje Sande og i området mellem Høje Sande og fastlandet, vil medføre a) at et større antal svømmeænder vil benytte området i jagtsæsonen, og b) at flokke af hjejler og viber vil dagraste ved Høje Sande på flere dage, end det ellers vil være tilfældet. Derimod vil antallet af individer af andre arter næppe øges i væsentlig grad. For svømmeænderne vurderer vi, at den forøgelse i antallet, som kan forudses, hvis der indføres forbud mod jagt, vil være beskeden sammenlignet med det antal svømmeænder, som optræder i andre vådområder i regionen.

 

Hele rapporten

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/