Dagsorden og Referater fra vores generalforsamlinger

 

 

Generalforsamling 2021

Dagsorden og referat fra:
Generalforsamling Lønborg-Vostrup Jagtforening.
Der er 10 fremmødte på dagen.

1. Valg af dirigent
 Erik Hansen vælges

 2. Valg af referent ➢ (Bestyrelsen foreslår Maria)
 Maria Vælges

 3. Valg af stemmetællere
 Gert Jensen og Rene Thomsen

 4. Formandens beretning
 Se vedhæftede

 5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
 Se særskilt dokument med regnskab

 6. Fastlæggelse af kontigentet
 Der bliver foreslået en mindre stigning på kontingentet, dette bliver fastlagt.

 7. Behandling af indkomne forslag
 Der er ikke nogen indkomne forslag

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 På valg er:
 ➢ Henrik Andersen (modtager genvalg)
 Henrik Andersen vælges til bestyrelsen
 Gert Jensen og Nicklas Kruse Holm stiller begge op og vælges ind i bestyrelsen
 ➢ Bent Andersen (modtager ikke genvalg)
 ➢ Peter Schou (modtager ikke genvalg)
➢ Der skal vælges en til to suppleanter
 Rene Thomsen stiller op som suppleant og vælges
 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og den nye Bestyrelse består herefter af:
Jan Sørensen- Kasser
 Gert Jensen – Formand
 Henrik Andersen
 Nicklas Kruse Holm
 Maria Schou

 René Thomsen Suppleant

 9. Valg af revisorer:
 Arne Fonnesbech stiller op som Revisor og vælges, Ib Frost bliver på posten.

10.Eventuelt:
Alt kan diskuteres og intet kan bestemmes.
 

Referent Maria Schou

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/